Obsah

Hudební nauka

Hudba je široce rozvětvený obor umění s významným posláním v životě jedince i společnosti. Hudební vzdělání se zakládá na znalosti dostatečného počtu hudebních skladeb různých žánrů a na vytříbení smyslu pro jejich umělecké, mravní i společenské hodnoty. Důležitou složkou hudebního vzdělání a nezbytným předpokladem hlubšího studia hudby je i všeobecná hudební nauka, která zároveň s objasňováním základních hudebních pojmů přispívá v rámci svých možností k tvořivému přístupu v rozvíjení a chápání hudby či hudebních děl. Hudební nauka pojednává o notopisu a hudebním názvosloví, o prvcích hudební řeči (rytmika, dynamika, přednesová označení), poskytuje náhled do nauky o hudebních nástrojích, dějin hudby se zvláštním zřetelem k hudbě soudobé tak, aby žák aktivně vyhledával kvalitní umělecká díla a stal se tak stálým návštěvníkem uměleckých scén. K tomu přispívá i projekt Hudební nauky „Co nepotkáš nyní, možná již nikdy“, který se každoročně vydává za krásami uměleckých představení. 

Předmět Hudební nauka je povinný od 1. do 5. ročníku.

Připravujeme

Fotogalerie