Obsah

Současnost školy

Základní umělecká škola umožňuje podchytit a vzdělávat většinu nadaných i výrazně talentovaný jedinců a odborně je připravit na neprofesionální uměleckou činnost, na studium ve středních a vysokých školách uměleckého či pedagogického zaměření i na studium na konzervatořích. Umělecká tvorba ve všech svých podobách, tak, jak je Základní umělecká škola vyučuje, je jedním z nejznámějších produktů naší země a většina našich světově uznávaných umělců a dalších kvalitních profesionálů získala základy svého uměleckého vzdělání právě v základních uměleckých školách. Jejích struktura, široká síť a provázanost v systému uměleckého vzdělávání je ojedinělým úkazem evropského měřítka. Cílem školy je kultivovat osobnost žáků umělecky, motivovat je k celoživotnímu učení, poskytovat základy vzdělání ve zvoleném oboru. ZUŠ je jediný typ školy, který dlouhodobě, systematicky a komplexně vzdělává žáky kontinuálně od předškolního věku až do dospělosti.  

Od 1. 4. 2001 je Základní umělecká škola ve Valašských Kloboukách Příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Poskytuje vzdělávání ve všech čtyřech uměleckých oborech, kterými základní umělecké vzdělávání disponuje – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně- dramatickém.

Základní umělecká škola Valašské Klobouky sídlí v historické Bratmannově vile, která je postavena ve stylu vídeňské secese a je zapsána na seznam kulturních památek České republiky. Od bývalého majitele ji pro potřeby uměleckého vzdělávání odkoupil Zlínský kraj. Budova je situována v klidném prostředí, obklopena zahradou, kterou využívají zejména žáci výtvarného oboru ke své tvorbě v plenéru, hudebníci ke krásným setkáváním s rodiči i veřejností. Tato kmenová škola má odpovídající podmínky pro kvalitní výuku. Je zde vyučováno hudebnímu, výtvarnému, tanečnímu i literárně- dramatickému oboru. 

Ve spolupráci s Obecními úřady a na četné žádosti rodičovské veřejnosti zřídila škola Další místa poskytovaného vzdělávání (pobočky) v okolních vesnicích -   Újezd (hudební a výtvarný obor), Drnovice (hudební obor), Vlachovice (hudební obor),  Štítná nad Vláří (hudební obor, výtvarný obor),  Nedašov (hudební obor),  Francova Lhota (hudební obor), kde má vyhrazeny prostory pro výuku na Základních školách,  v Brumově- Bylnici (hudební obor) sídlí pobočka v budově města. O výuku na těchto odlehlých pracovištích je dlouhodobě velký zájem. Na základních školách je výborná spolupráce, výuka se realizuje v hudebnách, výtvarných třídách, které jsou plně vybaveny a podnětně vyzdobeny, samozřejmostí je koncertní činnost pro školy, školky, nejčastěji zde vyučuje pedagog, který přímo pochází a i bydlí v dané vesnici, je součástí kulturního dění v obci, koncertuje se žáky pro seniory, při různých příležitostech jako je vítání občánků, rozsvěcování vánočních stromů, při různých oslavách, výročích, významných událostech…, často spolupracujeme i s místními farními úřady, které také využívají uměleckou činnost naší školy a my naopak rádi koncertujeme v krásných kostelích, mající nádhernou atmosféru plnou pokory a nezaměnitelného, jedinečného „genia loci“. Škola   koncertuje v Kulturním domě Klobučan zvláště při „velkých“ koncertech, v kulturním domě v Brumově-Bylnici, také využívá hezké prostory  Pastoračního domu ve Valašských Kloboukách.

Od 1. 9. 2012 škola vyučuje podle platného Školního vzdělávacího programu s motivačním názvem „Vidět a být viděn, slyšet a být slyšen.“

Obor, který z uměleckého koláče ukrajuje největší díl  je obor hudební. Žáci si mohou vybrat z pestré nabídky nástrojové hry i zpěvu, která je dána vysoce kvalifikovaným,  kvalitním a zároveň různorodým složením pedagogů s různými studijními zaměřeními. Hudební obor je členěn na oddělení klávesových, smyčcových, dechových, strunných a bicích nástrojů, hry na akordeon, na oddělení sólového zpěvu a oddělení hudební teorie. Klademe důraz na hru komorní a souborovou tak, aby sólová hra měla v co největší míře možnou návaznost na výuku skupinou. Letitou tradici má Dechový orchestr , o něco mladší, však velmi oblíbený a velmi dynamicky se rozvíjející Taneční orchestr,  již několik let se na  vysoké úrovni prezentují komorní soubory dechových dřevěných nástrojů Klarinetové kvarteto, Klarinetové trio,  úspěšné a pro svůj výrazný repertoár velmi oblíbené jsou smyčcové soubory, aktuálně však  s nástupem nového školního roku  vznikají tělesa další  v závislosti na žácích a potřebách školy (flétnová seskupení, soubory dechových žesťových nástrojů, kytarové soubory,velmi oblíbená a hojně využívána je i čtyřruční hra v klavírních třídách….). Hlavní část výuky hudebního oboru se soustřeďuje v kmenové budově ve Valašských Kloboukách, kde máme tři velké třídy; jedna je využívána pro hudební nauku i výuku individuální, další dvě třídy jsou vyhrazeny pro výuku individuální, zvláště pak pro výuku tanečního oboru, oboru literárně-dramatického, dechového orchestru, pěveckého sboru, plní však také velmi důležitou funkcí „salonků“, jelikož jsou to prostory, kde historie zanechala ty nejkrásnější architektonické stopy. Setkávání s rodiči i veřejností při třídních přehrávkách, absolventských koncertech, soutěžních i nesoutěžních přehlídkách, závěrečných výstavách a různých dalších uměleckých projektech, které vyžadují větší prostor, ale hlavně krásné podnětné prostředí. Dalších šest tříd, kterými budova disponuje jsou pro individuální výuku, neboť jsou to třídy menších rozměrů, které jsou však také uzpůsobeny pro podnětnou a estetickou výuku našich žáků.

Dalším oborem, který je využíván v plné výši je obor výtvarný, každoročně je beze zbytku naplňována jeho kapacita, která je dána jednak kvalitním pedagogickým obsazením, dále však i dostatečnou  rozlohou výtvarného ateliéru, ale také především jeho kvalitní a moderní vybaveností, která zakládá na rozličné a pestré možnosti výuky  dle potřeb žáků, pedagogů, ale i současných trendů a potřeb doby. Žáci mají pro svou výuku k dispozici tiskařský lis, keramickou pec, hrnčířský kruh,  seznamují se s počítačovou grafickou, pracují s 3D tiskárnou, učí se také přistupovat ke svému pracovnímu místu s největší odpovědností a smyslem pro pořádek. 

Oboru tanečnímuje vyučováno na částečný pracovní úvazek jedním pedagogem ve Valašských Kloboukách, kde je přímo taneční sálek, který má odpovídající vybavení- nová taneční podlaha, zrcadla, tyče;  světlá a prosluněná učebna se stává zrodem úžasné práce a symbiózy mezi pedagogem a žákem. Tvořivou a především aktivní součástí oboru je i klavírní korepetice. Taneční obor je již dlouhá léta ozdobou naší školy, pravidelně dosahuje významných úspěchů na poli soutěžním, přehlídkovém, diplomy za originální choreografii, mimořádné uchopení hudební předlohy, originální pohybový slovník, kostýmní zpracování…, lehkost, přirozenost, sluchová vyspělost, preciznost; vyváženost všech složek, které taneční umění provází, na nichž je založeno a prezentováno je dáno výjimečností a jedinečností pedagožky tohoto oboru. Jedinečnost umocňuje i Závěrečné vystoupení, které se již několik let uskutečňuje v sále kulturního domu v Brumově-Bylnici. Tato nádherná scéna podpoří, umocní, ale hlavně zúročí celoroční výuku, poskytuje tak odměnu i nezapomenutelný zážitek jak tanečnicím, rodičům, ale i široké veřejnosti.  

Nejmladším oborem, který po dlouhá léta byl v zapomnění je obor literárně-dramatický, jehož uvedení v opětovný život je jednoznačným pozitivem, neboť je to obor kolektivní, který bezesporu přispěje k učení tolerance, naslouchavosti, naučí živé a kultivované diskusi směřující k nějakému smysluplnému závěru, splněnému úkolu; bude posilovat demokratické principy a lidské hodnoty, naučí konstruktivně, v mezích slušných vztahů obhájit své názory, dává možnost pracovat s žáky tak, aby z výuky odcházely ohleduplné, ale zároveň nezávislé a sebevědomé osobnosti.