Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  ZUŠ Valašské Klobouky
 • 2. Důvod a způsob založení

  Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č.j. 14691/2001-14 ze dne 30.3.2001 se příspěvková organizace Základní umělecká škola Valašské Klobouky, Smetanova 116, okr. Zlín stává s účinností od 1.4.2001 příspěvkovou organizací Zlínského kraje.

  Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání. Předmět činnosti organizace je vymezen § 109 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy.

  zřizovatel: Zlínský kraj

  nadřízený orgán: Krajský úřad Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

  tel. 577 043 111

  e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz

  adresa internetové stránky: www.kr-zlinsky.cz

 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Smetanova 116
  76601 Valašské Klobouky
  Telefon: +420 577 320 180
  E-mail: zusvk@seznam.cz
  WWW: zusvk.cz.perseus.gcm.cloud/
  ID Datové schránky: gnexjh6
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   Smetanova 116
   76601 Valašské Klobouky
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Smetanova 116
   76601 Valašské Klobouky
  • 4.3 Úřední hodiny
   pondělí9:00 – 11:3013:30 – 15:00
   středa9:00 – 11:3013:30 – 15:00
   pátek9:00 – 11:3013:30 – 15:00
  • 4.4 Telefonní čísla
   +420 577 320 180
  • 4.5 Adresa internetové stránky
   zusvk.cz.perseus.gcm.cloud/
  • 4.6 Adresa podatelny
  • 4.7 Elektronická adresa podatelny
   zusvk@seznam.cz
  • 4.8 Datová schránka
   ID Datové schránky: gnexjh6
 • 5. Případné platby lze poukázat
  1570760217/0100 (Komerční banka, a.s.)
 • 6. IČO
  46311149
 • 7. Plátce daně z přidané hodnoty
  Nejsme plátci DPH
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999Sb., ve znění pozdějších předpisů o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

  a) ústně:

  – Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ctní informaci. Není-li na ústně podanou žádost poskytnuta informace nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostatečnou, je třeba podat žádost písemně.

  b) písemně:

  – Žádost musí obsahovat doručovací adresu školy. Žadatel uvede v žádosti jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí také elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost všechny požadované údaje, není žádostí ve smyslu zákona.

  c) elektronicky:

  – Žádost musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny školy. Žádost musí splňovat stejná podmínky jako žádost písemná.

 • 10. Příjem podání a podnětů

  Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím ředitele školy a to buď písemně nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

  Podatelna

   

 • 11. Předpisy
 • 12. Úhrady za poskytování informací
 • 13. Licenční smlouvy
  • 13.1 Vzory licenčních smluv

   Bez licenčních smluv.

  • 13.2 Výhradní licence
   V současné době nejsou pro ZUŠ Valašské Klobouky poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
  Dokumenty
 • Poskytnuté informace
 • Popisy úkonů orgánu veřejné moci - životní situace
  Služby veřejné správy na portal.gov.cz
 • Formuláře
  Formuláře nejsou k dispozici.
 • Opravné prostředky

  V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitele školy je možno požádat o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje na adrese Odbor školství, mládeže a sportu, třída Tomáše Bati 22, 760 01 Zlín. Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitele školy, proti němuž je opravný prostředek podán.